เริ่มต้นการใช้งานเช่น ใส่ SIM ของ AIS, DTAC หรือ TURE ค่ายไหนก็ได้ และใส่  BATTERY เหมือนกับโทรศัพท์มือถือทุกประการ สำหรับการชาตจ์แบตเตอรี่ครั้งแรกประมาณ 8 - 12 ชัวโมง และใช้กับเครื่องชาตจ์ที่จัดให้เท่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน
เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม on/off จนกระทั้งไฟแสดงสถานะติดและจะกระพริบทุกๆ 4 วินาที เมื่อพร้อมใช้งานคือสามารถรับสัญญาณ GPS และ GPRS ได้ (ควรจะวางเครื่องติดตามไว้ในที่โล่งก่อน) และพร้อมที่ตั้งค่าอื่นๆ เพื่อใช้งานเครื่องติดตามต่อไป

ตั้งค่าเริ่มต้น
ส่ง SMS โดยพิมพ์ begin123456 ส่งไปยังเครื่องติดตาม GPS Tracking และจะได้รับ SMS ตอบกลับจากเครื่องติดตามว่า begin ok! แสดงว่าเครื่องติดตามพร้อมใช้งานแล้วครับ (123456 คือรหัสผ่านที่ตั้งมาจากผู้ผลิตท่านสามารถเปลี่ยนได้)

เปลี่ยนรหัสควบคุมเครื่องติดตาม (ไม่แนะนำให้เปลี่ยน)
ส่ง SMS โดยพิมพ์ password123456 NEW PASSWORD ในรูปแบบ format ของ password+old password+space+new password รหัสใหม่ต้องมี 6 หลักเท่านั้นและท่านต้องจำรหัสใหม่นี้ได้ตลอด มิฉะนั้นจะต้อง Restore โดยการ Up Load Software ใหม่เพื่อทำการ Reset รหัส

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตาม สามารถตั้งค่าได้ถึง 5 หมายเลขโดย
1. ถ้ามีโทรศัพท์หมายเลขใดๆ โทรฯ เข้าไปที่เครื่องติดตามประมาณ 10 ครั้ง หมายเลขนั้นจะถูกบันทึกไว้โดยอัติโนมัติ
2. ส่ง SMS ไปยังเครื่องติดตามดังนี้ admin+password+space+cell  phone number  เช่น admin123456 0812345678 ถ้าตั้งค่าได้สำเร็จจะมี SMS ตอบกลับ admin ok!
3. ถ้าต้องการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้นั้น ให้ส่ง SMS ไปยังเครืองติดตามดังนี้ noadmin+password+sp ace+authorized  number

การติดตามเป้าหมายแบบ Real Time
- ถ้าไม่ได้กำหนดให้หมายเลขเฉพาะสำหรับติดตาม เครื่องติดตามก็จะรายงานตำแหน่งพิกัดแผนที่มายังหมายเลขนั้นทราบทันทีแต่ถ้าได้กำหมดหมายเลขไว้ล่วงหน้าหมายเลขใดๆ นอกจากที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับข้อมูลใดๆ
- เมื่ออยู่ใน Mode ของเครื่องติดตามหรือ Tracker เพียงแค่ท่านโทรศัพท์ไปยังเครื่องติดตาม ท่านจะได้ยินสัญญาณของเครื่อติดตามและเครืองติดตามจะตัดสายท่าน หลังจากนั้นท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับพร้อมกับพิกัดตำแหน่งแผนที่ทางข้อความ SMS ตัวอย่าง lat: 13.8219650 long: 100.7179883

นำค่าที่ได้ไปใส่  http://www.maps.google.com ท่านก็จะทราบตำแหน่งของเป้าหมายทันที ท่านสามารถทดลองโดยการนำ  13.8219650,100.7179883 ไปใส่ในช่อง Seach Map ได้ครับ

การติดตามพิกัด ตำแหน่งของเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
การ Track สามารถตั้งเวลาการส่ง SMS กลับมาที่โทรศัพท์เราได้โดยใช้รูปแบบดังนี้ “t030s005n+password(030s005 = ทุก ๆ 30 วินาทีให้ส่ง SMS มา 5 ครั้ง) ส่ง SMS t030s***n123456 เข้าไปที่เครื่องติดตาม เพื่อกำหนดให้เครื่องติดตาม GPS TRACKING ส่งพิกัด ตำแหน่งของเป้าหมาย มาให้ทุกๆ 30 วินาที ถ้าต้องการยกเลิก ให้ส่ง SMS notn123456 ไปที่เครื่องติดตามเพื่อทำการยกเลิก Function tracker ดังกล่าว

ตั้งค่าเครื่องติดตามให้เป็นเครื่องดักฟัง
ใน Mode นี้ ท่านสามารถใช้เครื่องติดตาม GPS Tracking ให้เป็นเครื่องดักฟังโทรศัพท์ได้ (โดยส่ง SMS monitor123456 ไปที่เครื่องติดตาม แล้วรอสักครู่ เครื่องติดตามจะส่งข้อความ SMS กลับมาว่า monitor ok! ) ซึ่งท่านสามารถที่จะฟังเสียงการสนทนาบริเวณที่เครื่องติดตามนี้ติดตั้งอยู่ได้ โดยโทรศัพท์ไปยังเครื่องติดตาม เครื่องจะรับสายอัติโนมัติ ท่านก็จะได้ยินการสนทนา (ดักฟัง) บริเวณนั้น

การเปลี่ยน Mode ระหว่างเครื่องติดตามและเครื่องดักฟัง
เครื่องติดตามปกติจะอยู่ใน Mode ของ Tracker สามารถเปลี่ยน Mode ได้ง่ายๆ เพียงแค่ส่ง SMS ในรูปแบบของ monitor123456 และจะมี SMS ตอบกลับจากเครื่องติดตาม monitor ok! และส่ง SMS  tracker123456 และจะมี SMS ตอบกลับจากเครื่องติดตาม tracker ok!

5.11 Geo-fence
Set up a geo-fence for the unit to restrict its movements within a district. The unit will send  the message to the authorized numbers when it breaches the d istrict.
5.11.1  Set  up:  When  the  unit  stays  immo bile  in  a  place  for  3-10  minutes,  the  user  can  Send SMS  stockade+password+space+latitude,longitude;  latitude,longitude  to  unit  to  set  the restricted  district.  In  case  of  breach,  it  will  send  SMS    stockade!+geo-info    to  the  authorized members.
Remark  :  The  first  latit ude&lo ngitude  is  coordinate  of  the  top  left  corner  o f  the  Geo-fence,while  the  second  latitude&longitude  is  the coordinate  of  the  bottom  right corner.  It  will  alarm one time in each sett ing.
5.11.2 Cancel: Send SMS nostockade+password to deactivate this functio n. This function will be out of effect after the unit moves outside the district.

กำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อเป้าหมายมีการเคลื่อนที่
เมื่อเป้าหมายไม่มีการเลื่อนไหหรือหยุดอยู่กับที่ประมาณ 3-10 นาที, ท่านสามารถกำหนดให้เครื่องติดตามแจ้งเตือนท่านเมื่อเป้าหมายเคลื่อนไหว (โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเพียงครั้งเดียว) โดยส่ง SMS   move+password  ไปยังเครื่องติดตามและจะมี SMS ยืนยันกลับ move ok!  ถ้าท่านต้องการยกเลิกให้ส่ง SMS   nomove+password

กำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อเป้าหมายใช้ความเร็วสูงกว่ากำหนด
ส่ง SMS   speed+password+space+080  ไปยังเครื่องติดตาม (สมมติว่าให้แจ้งเตือนเมื่อใช้ความเร็วสูงกว่า 80กม/ชม.และไม่กำหนดให้ต่ำกว่า 50กม/ชม.) และเมื่อเป้าหมายใช้คามเร็วสูงกว่า 80กม/ชม เครื่องติดตามจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมตำแหน่งพิกัดแผนที่ (แจ้งเตือนให้ทราบเพียงครั้งเดียว) ถ้าต้องการยกเลิกให้ส่ง SMS    nospeed+password

ตรวจสอบ IMEI ของเครื่องติดตาม GPS Tracker
ส่ง SMS  imei+password  ไปยังเครื่องติดตามและท่านจะได้รับหมายเลข IMEI ตอบกลับ

การส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือ SOS
กดปุ่ม SOS ประมาณ 3 วินาที เครื่องติดตามจะส่ง SMS   help  me !+ Geo -info  พร้อมตำแหน่งพิกัดแผนที่ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กำหนดไว้ทุกหมายเลข และจะงทุกๆ 3 นาที จนกว่ามีหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งส่ง SMS   help me!  ไปยังเครืองเป้าหมายยกเลิกหรือรับทราบการขอความช่วยเหลือครั้งนั้นๆ

กำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อ Low Batt
โดยการส่ง SMS  low battery+Geo-info  ท่านจะได้รับการแจ้งเตือน Low Batt พร้อมพิกัดตำแหน่งแผนที่ ทุกๆ 30 นาที

การตั้งเวลา
ส่งข้อความ SMS  time zone123456 7  เข้าไปที่เครื่องติดตาม แล้วรอสักครู่ เครื่องติดตามจะส่งข้อความ SMS กลับมาว่า time zone ok!
Change time time+space+zone123456+space+time zone to change time
For example, Send SMS time+space+zone123456+space+ 7 (time zone of Thailand).

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่

 

GSM/GPS Tracker คือระบบติดตามตัวบุคคล,สัตว์เลี้ยง, สิ่งของหรือยานพาหนะ ระบุตำแหน่งโดยรับสัญญานจากดาวเทียมด้วย GPS Receiver แล้วแจ้งตำแหน่งพิกัดกลับโดยอัตโนมัติผ่านระบบโทรศัพท์ GSM เป็นข้อความ SMS กลับไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กำหนดไว้ ควบคุมสั่งการทำงานด้วย SMS จากระบบโทรศัพท์ และตัวเครื่องยังออกแบบเพื่อรองรับการส่งสํญญานกลับในระบบ GSM ผ่าน GPRS ด้วยแต่ต้องมีการติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์รองรับ

ประโยชน์การนำไปใช้งาน
· ติดตั้งไว้ในรถยนต์ เพื่อติดตามและป้องกันรถยนต์สูญหาย หรือเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของรถยนต์ที่วิ่งออกไปปฏิบัติงาน
· ติดตามและป้องกันเด็ก / คนชรา / สัตว์เลี้ยง สูญหาย
· ติดตามและป้องกันเหตุรายที่จะเกิดกับทรัพย์สิน

คุณสมบัติของเครื่อง
· มีขนาดเล็กสามารถพกพา,ติดตั้งและซุกซ่อนได้ง่าย มีแบตเตอร์รี่ในตัวเปิดใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 48 ชม.
· ขนาดตัวเครื่อง 1.81” x 2.52” x 0.65” น้ำหนัก 50 กรัม
· ค้นหาสัญญาณดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 วินาที ด้วยชิฟรับสัญญาน Star Sirf III
· ใช้ SIM card โทรศัพท์เคลื่อนที่ในความถี่ระบบ GSM 900/1800/1900
· GPRS transmission: GPRS multi-slot class 10 General
· ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ 500 เมตรต่อวินาที
· การชาร์จ ไฟรถ Input-12V, Output-5V, ไฟบ้าน Input-110-220V, Output-5V
· แบตเตอร์รี Lithium-ion (3.7V, 800mAh) 

วิธีการตั้งค่าเครื่องติดตาม GPS Tracking ด้วยการส่งข้อมูลแบบ GPRS เพื่อให้ใช้งานแบบ Real Time ผ่าน Web Server
มีค่าใช้บริการรายเดือนตามเงื่อนไของผู้ให้บริการ GPRS และผู้ให้บริการ Web Server แต่ละราย

ต้องเปิดใช้บริการ GPRS ก่อน ตามขั้นตอนที่ AIS, True Move หรือ DTAC แนะนำ และสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้งาน Internet ผ่านมือถือด้วยซิมดังกล่าว

ส่งข้อความเหล่านี้ไปที่เครื่องติดตาม GPS TRacking เอนกประสงค์ รุ่น TK-102

begin123456

adminip123456 xxx.xxx.xxx.xxx yyyy (xxx = server Address (IP), yyyyy = server port)

apn123456 XXX (สำหรับ true move และ ais ส่ง apn123456 internet สำหรับ dtac ส่ง apn123456 www.dtac.co.th)

apnuser123456 XXX (สำหรับ true move ส่ง apnuser123456 true สำหรับ ais ส่ง apnuser123456 ais สำหรับ dtac ไม่ต้องส่งคำสั่งนี้)

apnpasswd123456 XXX (สำหรับ true move ส่ง apnpasswd123456 true สำหรับ ais ส่ง apnpasswd123456 ais สำหรับ dtac ไม่ต้องส่งคำสั่งนี้)

ตั้งค่าให้ส่งข้อมูลทุกๆ 20 วินาที โดยการส่งคำสั่งผ่าน SMS t120s***n123456

ตัวอย่าง
ส่ง SMS..........................................      SMS ตอบกลับ
begin123456..................................................BEGIN ok!
admin123456 15058286934....................... .ADMIN ok!
apn123456 WAP.CINGULAR.........................  APN ok!
apnuser123456 WAP@CINGULARGPRS.COM...APNUSER ok!
apnpasswd123456 CINGULAR1...........           .APNPASSWD ok!
home123456 www.trakem.com........... .        HOME ok!
adminip123456 72.29.98.15............              ok!
adminip123456 66.209.10.202..........            ok!
adminip123456 66.209.10.201..........            ok!